Cele


CELE CZŁONKÓW LIONS CLUB INTERNATIONAL 


  • Kreowanie i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie.
  • Krzewienie zasad dobrego obywatelstwa i sprawiedliwego sprawowania rządów.
  • Współtworzenie obywatelskiej, kulturalnej, społecznej i moralnej pomyślności całej społeczności.
  • Jednoczenie Klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia.
  • Tworzenie płaszczyzny dla szczerej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem stronniczych debat politycznych oraz sekciarskich dysput religijnych.
  • Zachęcanie ludzi dobrej woli do bezinteresownej służby dla społeczeństwa, popieranie sprawności i promowanie wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.